Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Informacje Ogólne

 

1. Usługi świadczone są za pośrednictwem portalu jk-perfekcja.pl, którego właścicielem jest JK PERFEKCJA Joanna Kwiatkowska. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pn. JK PERFEKCJA Joanna Kwiatkowska z siedzibą w Boguszowie- Gorcach 58-370 ul.Kolejowa 5/8

2. NIP: 8862032195, zwany dalej Przedsiębiorcą.

3. Dane kontaktowe:

■ tel. 885283746

■ e-mail: kontakt@jk-perfekcja.pl

numer rachunków bankowych:

■ konto PLN: 41114020040000350276951064

4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. W ramach portalu Przedsiębiorca świadczy usługi sprzątania nagrobków, mycia nagrobków, opieki nad miejscami pamięci, renowacji liter na nagrobkach, sprzątania po uroczystościach pogrzebowych. Przedsiębiorca ponadto realizuje zamówienia specjalne w postaci dostarczania wieńców, organizacji wymiany pomników, obsadzania nagrobków kwiatami, uiszczaniu w imieniu klienta opłat zarządcy cmentarza, zamawiania mszy.

6. Przedsiębiorca oferuje możliwość zamówienia usług w formie pakietowej. Szczegółowy opis każdego pakietu, jego cena oraz termin wykonania wskazany jest w zakładce „pakiety”.

7. Usługi realizowane są na terenie województwa dolnośląskiego. Wykaz obsługiwanych cmentarzy:

  • Boguszów-Gorce, ul.1-go Maja
  • Boguszów-Gorce, ul.Kamieniogórska 45
  • Kuźnice Świdnickie, ul.Bema
  • Wałbrzych – dzielnica Sobiecin, ul.Cmentarna 1
  • Wałbrzych, ul.Przemysłowa
  • Wałbrzych, ul.Żeromskiego 67
  • Czarny Bór, ul.Cmentarna
  • Kamienna Góra, ul.Wałbrzyska 14

 

II. Cennik

1. Oferowane usługi przedstawione są w cenach brutto.

2. Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o wycenę zlecenia.

3. Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi (paragon lub faktura VAT).

III.Realizacja Usług

1. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Przedsiębiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.

2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy na jego rachunek bankowy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą portalu i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.

4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Przedsiębiorcy.

5. Za chwilę wykonania usługi uważa się dokonanie przez Przedsiębiorcę zakresu zamówienia.

6. W celu potwierdzenia realizacji usługi, Klientowi wysyłana jest dokumentacja zdjęciowa na wskazany adres poczty elektronicznej.

7. Usługi nie są wykonywane w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.

 

IV.Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w nieprzekraczającym terminie 7 dni od wykonania usługi.

2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

3. Adres na który należy złożyć reklamację wskazany jest w pkt. 1.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

 

V. Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z dnia 24.06.2014 r.) może odstąpić od umowy w terminie 14 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy).

3. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu  zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia nie jest możliwe w przypadku wykonania przez Przedsiębiorcę usługi w pełni.

 

VI. Informacje dodatkowe

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.